ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az iNNOField Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.cutter.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Látogató) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges. Az ÁSZF elfogadása a Szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon  történik, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével. A sikeres regisztráció és egyéb szolgáltatások egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel az iNNOField Kft. és a Felhasználó között az ÁSZF szerinti szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra sincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az ÁSZF elfogadás visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben nem kívánja a Felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit elfogadni, a regisztráció törlésére van lehetősége.

Az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével és a regisztrációval a Felhasználó elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. Alapfogalmak

Üzemeltető, szolgáltató: az iNNOField Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó hatóság Pécsi Törvényszék cégbírósága, cégjegyzékszám: 02-09-068267, székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77., adószám: 12896615-1-02, email: ugyfelszolgalat@cutter.hu) ami a szolgáltatást nyújtja a Felhasználónak.

Felhasználó: az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, szervezet, aki az www.cutter.hu oldal tartalmához hozzáfér, a www.cutter.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) és aki ezen fiók felhasználásával az oldal által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

Látogató: az a személy, aki a weblapot az ott közzétett termékek megtekintése és esetleges megvásárlása érdekében keresi fel és nem rendelkezik regisztrációval.

Saját fiók: a Látogató amennyiben megfelel a Felhasználóvá válás követelményeinek a www.cutter.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat, információkat valamint az oldalon térítés ellenében igénybe vett szolgáltatásokhoz szükséges számlázási adatokat.

Nap: naptári nap


2. A szolgáltatás tárgya

2.1. Jelen ÁSZF az Üzemeltető valamennyi, a www.cutter.hu honlapon elérhető és megvásárolható termékére és/vagy szolgáltatására érvényes.

2.2. Az iNNOField Kft. nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna.

2.3. A www.cutter.hu szolgáltatásait kizárólag magyar nyelven lehet igénybe venni.

2.4. Az Üzemeltető informatikai támogatást biztosít a Felhasználók részére az általuk megadott szöveges információk alapján betűrendi jel, úgynevezett "cutter szám" generálására.

2.5. A szolgáltatás igénybevételével, így különösen saját fiók létrehozásával a Felhasználó elismeri, hogy nagykorú, jog- és cselekvőképességgel rendelkező személy vagy jogképességgel rendelkező olyan szervezet, aki képviseletére jogosultként jár el, és az általa megadott adatok helyesek és valósak.

2.6. A Felhasználó, Látogató a weboldal használatának megkezdésével, illetve saját fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A www.cutter.hu oldalt minden Felhasználó és Látogató kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.


3. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. június 1. napjától hatályosak. A www.cutter.hu oldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.cutter.hu erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

3.2. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

3.3. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatásait, jogviszonyát jogosult megszüntetni, az ÁSZF rendelkezései szerint.


4. Szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

4.1. A www.cutter.hu oldalon a Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások az ÁSZF mellékletét képező Díjtáblázatban foglalt ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

4.2. A regisztrációra lehetőség van a regisztrációs űrlapon feltüntetett adatok megadásával.

4.3. A regisztráció elektronikus úton történik, és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás során a regisztrációkor megadott e-mail címre regisztrációs linket/aktivációs kódot tartalmazó levél kerül kiküldésre, melyen keresztül lehet aktiválni a Saját fiókot és igénybe venni a www.cutter.hu oldal szolgáltatásait. Amennyiben a Felhasználó részéről a fentiekben említett módon 72 órán belül nem kerül aktiválásra a Saját fiók, a Felhasználó regisztrációja és annak teljes adattartalma törlésre kerül az oldalról.

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a www.cutter.hu oldalon a szolgáltató által biztosított funkciók használatára. A regisztrációval a Felhasználó és a szolgáltató között határozatlan időre jogviszony jön létre, mely elkülönül az előfizetett Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonytól, mely a megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak megfelelően feltüntetni. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért az Üzemeltető nem felelős.

- A regisztrációkor megadott adatok nem tartalmazhatnak trágár, obszcén kifejezést, - sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő adatokat ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

- A felhasználónév a Felhasználó e-mail címe. Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy az Üzemeltető informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt ne fogadja el.

Amennyiben a saját fiókjában megadott adatokban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

4.4. A Felhasználó bármikor egyénileg kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésétől számított 72 (hetvenkettő) óra (felmondási idő), amely a létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az  Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználó nem áll fiókjához kapcsolódóan jogvitában vagy jogi eljárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető műveletek végzése során tárolásra került adatok a www.cutter.hu oldalról automatikusan eltávolításra és archiválásra kerülnek. Az archivált keresések és azok adatai az archiválás lejáratát követően törlésre kerülnek, így azok a továbbiakban nem elérhetőek. Az archiválás ideje minden esetben 60 (hatvan) nap. A Fiók törlését követően, azonos adatokkal (e-mail cím) nem hozható létre új felhasználói fiók, a törlést követő 60 (hatvan) napon belül.

4.5. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót további értesítés nélkül a www.cutter.hu használatából kizárni és fiókját törölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen, továbbá az Üzemeltetőnek vagy harmadik személyeknek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik és az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. Érvénytelenség esetén a térítés ellenében igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként már befizetett összeget az Üzemeltető nem téríti vissza.

4.6. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó saját fiókját előzetes értesítés nélkül törölni, ha a Felhasználó olyan módon használja a weblapot vagy hivatkozik rá, hogy az a Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti, vagy a Felhasználó, Látogató bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a www.cutter.hu oldal módosítható, vagy amely veszélyezteti a www.cutter.hu oldal rendeltetésszerű működtetését.

4.7. A saját fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó keresések a www.cutter.hu oldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

 


5. Felelősség

5.1. Az Üzemeltető kizárólag keresési felületet biztosít a Felhasználók számára, valamint a Látogatók részére, azaz kizárólag közvetítői tevékenységet végez, és biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint ingyenesen vagy külön díj ellenében a szolgáltatást. Ennél fogva az Üzemeltető szavatossági kötelezettséggel nem tartozik, jótállást nem vállal.

A Felhasználó által a www.cutter.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

5.2. A Felhasználó a regisztráció megkezdésével tudomásul veszi, hogy a www.cutter.hu oldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok, nyilatkozatok tartalmáért, helyességéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a www.cutter.hu oldal működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó által - jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt - feltöltött tartalmat vagy más módon korlátozta vagy megakadályozta a szabályzatba ütköző további tevékenységet.

5.3. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Felhasználó vagy Látogató a www.cutter.hu oldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb okból veszteséget szenved.

5.4. Az iNNOField Kft. a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal, így jogosult megtenni minden szükséges lépést a Felhasználó felelősségre vonása érdekében.

5.5. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a www.cutter.hu oldalra feltöltött adatokkal kapcsolatban.

5.6. Amennyiben a Felhasználó/Látogató magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, illetve bármilyen igényt jogerős döntésben az Üzemeltetővel szemben megállapítanak, a Felhasználó/Látogató köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó/Látogató bármely jogellenes illetve az eljárás alapját képező magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

5.7. A Felhasználó/Látogató vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz annak jó hírnevének megóvása érdekében.


6. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

6.1. Az Üzemeltető jogosult a www.cutter.hu oldalra feltöltött keresést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó saját fiókját törölni, amennyiben a www.cutter.hu oldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a www.cutter.hu oldalon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a szerzői jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A Felhasználók/Látogatók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségén (ugyfelszolgalat@cutter.hu) tehetik meg.


7. Adatvédelem

7.1. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával, hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető ellenőrizze, valamint kezelje és tárolja a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatokat. Részletes információk az Adatkezelési tájékoztatóban érhetők el, ami elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF-nek.

7.2. Az Üzemeltető az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

7.3. A Szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Felhasználóra vonatkozó minden adatot törölni kivételt képez ez alól a 11.4. pontban felsoroltak.


8. Szellemi tulajdon

8.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a www.cutter.hu oldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket weblap elrendezését és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát, különösen szellemi, szerzői és iparjogvédelmi jog szerinti jogát fenntartja.

8.2. A Felhasználó, Látogató a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Látogató – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. Kivételt képez a fentiek alól a Felhasználó által a www.cutter.hu oldalon elhelyezett keresésre mutató közösségi és hasonló oldalakon elhelyezett megosztás vagy hivatkozás, amennyiben azon egyértelműen és azonosítható a keresés helye, szöveges tartalom esetén az oldal címe (www.cutter.hu).

8.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak, Látogatónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

8.4. A weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló írásbeli felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a www.cutter.hu oldal egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul, amely hozzájárulás előtt a felhasználás célját és indokát is közölni kell. Az Üzemeltető a www.cutter.hu tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

8.5. Felhasználó által a www.cutter.hu oldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.


9. Reklamáció, panaszkezelés, vitarendezés

9.1. Amennyiben Felhasználónak bármilyen panasza van a www.cutter.hu oldallal vagy a szolgáltatással kapcsolatban, úgy panaszát az panaszkezeles@cutter.hu e-mail címen, vagy levél útján az iNNOField Kft., 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77. címre megküldve is közölheti. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A szolgáltatással kapcsolatos panasszal a fogyasztónak minősülő felhasználó a szolgáltatást érintő kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A magyarországi békéltető testületek elérhetőségeit itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

9.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, ezt online vitarendezési platformon megteheti.

9.3. A felhasználó a szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást is, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárást is kezdeményezhet. A fogyasztói panasszal a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

9.4. A vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat.


10. Díjmentes szolgáltatások

10.1. Előzetes regisztráció után van lehetőség díjmentes, a fizetős szolgáltatásokkal megegyező funkcionalitású 30 naptári napos úgynevezett "próbahónap" igénybevételére.


12. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

12.1. Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket külön díjtáblázat tartalmazza.

12.2. A díjakat a Felhasználó átutalással egyenlítheti ki.

A külön díj ellenében igénybevett szolgáltatások a szolgáltatás ellenértékének megfizetése és a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül aktiválódnak.

12.3. Az előfizetéses szolgáltatások jellegükből adódóan nem függeszthetők fel, a megfizetett ellenérték nem téríthető vissza. A megfizetett díjról az Üzemeltető számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához egyben tudomásul veszi, hogy az ilyen módon megküldött számla a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelel.

Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján köteles őrizni. A számlát az Üzemeltető a Felhasználó saját fiókjában található Számlázási adatok alapján állítja ki. A számla módosítására a kiállítását követően nincs mód.

12.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

12.5. A külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások ezen fejezetben megjelölt  szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott egyéb, a saját fiók törlését illetve annak megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. Az Üzemeltetőnek nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani az Üzemeltetővel szemben.

12.6. Amennyiben a saját fiók megszüntetésére azért kerül sor, mert a jelen szabályzattal ellentétes tevékenységgel kapcsolódóan került megrendelésre és ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

12.7. Az Üzemeltető kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó által megvásárolt "Külön díj ellenében igénybe vett szolgáltatás (ÁSZF 14.8.)" egy elektronikus szolgáltatás, mely a megrendelés pillanatában automatikusan aktiválódik és annak lejártáig aktív is marad. Mivel az Üzemeltető részéről a díjfizetés ellenében biztosított szolgáltatás a beállítás pillanatától aktív és a Felhasználó részére olyan szolgáltatásokat, lehetőségeket biztosít, melyek kizárólag díjfizetés ellenében vehetők igénybe, ezért a szolgáltatás lemondása és annak kifizetett díjának visszatérítése a Felhasználó részére nem lehetséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett, megvásárolt szolgáltatás díjának visszatérítésére abban az esetben sem jogosult, ha a szolgáltatáshoz kapcsolódó felhasználói fiókot saját maga inaktiválja, törli vagy az azért kerül törlésre, mert az az Üzemeltető szabályzatába ütközik.

12.8. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink:

I) Havi díjas előfizetés: A díjtáblázatban foglalt opcióknak megfelelő csomagok.

Időtartam: az aktiválást követő 1 hónapig.

II) Éves előfizetés: a havi díjas előfizetéssel megegyező tartalmú, de eltérő időtartamú hozzáférés a cutter.hu oldalhoz Az éves előfizetés esetén a szolgáltatás díja a havi díj 11 szerese (1 hónap kedvezmény).

Időtartama: az aktiválást követő 365 napig.

12.9. A külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások árait a Díjtáblázat tartalmazza.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I.1. Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket, illetőleg, ha az Üzemeltető feladatai teljesítéséhez szükséges.

I.2. Az Üzemeltető jogosult a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Szerződés alapján változatlanul.

I.3. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén, Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról, írásban 5 (öt) munkanapon belül.

I.4. Szerződő Felek a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére kikötik az Üzemeltető mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

I.5. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírásokat.